Bases legals sorteig PS5 2023

1.- ORGANITZADOR

L’organitzador del sorteig a desenvolupar a través del responsable del fitxer de dades personals del concurs és la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), de la qual n’és titular la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), amb domicili a C. Sagrada Família, 7 (08500 Vic) i identificada amb el número G-58020124.

2.- LA PROMOCIÓ

La participació en el sorteig és gratuïta i podran participar de forma exclusiva totes les persones que es registrin a la web de Preparats.cat d’acord amb allò especificat a l’apartat ‘requisits de participació’.

La participació implica l’acceptació total i absoluta d’aquestes bases i es desqualificarà automàticament a les persones amb la intenció de perjudicar o danyar la imatge del sorteig, de Preparats.cat o de la UVic-UCC. La vulneració d’aquestes bases també donarà lloc a la desqualificació.

L’usuari és conscient que està proporcionant dades personals a la FUBalmes i a Preparats.cat. La informació que proporciona s’utilitzarà per gestionar la participació en el sorteig així com el seu registre a la web, comunicar-li el premi i per gestionar l’enviament / entrega d’un pack amb una Play Station 5 i altres productes.

3.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La participació començarà el 1/12/2022 a les 00:01 h i finalitzarà el 29/9/2023 a les 23:59 h.

4.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG

Per participar i entrar en el sorteig, els usuaris han de registrar-se a una de les següents pàgines:

Només s’accepta una participació per persona amb el mateix correu electrònic, és a dir, cada persona només podrà registrar-se una sola vegada al web amb el mateix correu electrònic. La persona guanyadora s’escollirà a través de l’eina App Sorteos i, en cas de no poder contactar amb el guanyador/a en el termini de 7 dies naturals des del primer intent de contacte o que aquest renunciï al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador/a, perdent l’anterior guanyador/a dret a reclamar el premi.

'Preparats, Llestos, Universitat' es posarà en contacte directament amb ell/a a través del correu electrònic i/o telèfon per establir les seves dades i la direcció d’enviament del premi.

A més de contactar directament amb el guanyador/a amb les dades facilitades per participar en el concurs, el nom del guanyador/a es comunicarà a través del perfil d’Instagram @preparatsuni de Preparats.cat.

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar totes aquelles persones que es registrin a Preparats.cat entre l'1 de desembre de 2022 i el 29 de setembre de 2023 i que resideixin a Catalunya.
  • Només podran participar aquelles que s’hagin registrat amb un correu electrònic real.
  • L’organitzador es reserva el dret a desqualificar perfils de concursants. Es prestarà especial atenció a les activitats fraudulentes i s’exclouran o desqualificaran aquells perfils en els quals s’observin comportaments aparentment abusius i malintencionats.
  • Davant de qualsevol indici d’identitat fals o d’ús fraudulent del perfil, l’organitzador es reserva el dret de desqualificar de forma immediata al participant, de forma unilateral i sense necessitat de notificació o justificació al participant.
  • Els participants només hauran de registrar-se a la web per participar al sorteig. Aquesta única acció els permet accedir al sorteig.
  • El sorteig del producte s’informarà dins les pàgines de registre del web i en el marc d'un formulari de registre en qualsevol altre espai de la pàgina web, quedant degudament exposat que pel simple fet de registrar-se, ja s’és un/a participant del sorteig.

5.- CONDICIONS DEL SORTEIG

S’escollirà a un/a guanyador/a de forma aleatòria mitjançant l’eina App Sorteos. Serà comunicat el 18/10/2023 a partir de les 11 h, contactant personalment amb la persona guanyadora. Un cop la persona guanyadora hagi acceptat el premi, es comunicarà el seu nom a través de les xarxes socials de Preparats.cat. Per comunicar-li el premi, el personal de Preparats.cat es posarà en contacte per mitjançant adreça electrònica i/o telèfon amb la persona guanyadora en un període no superior a 10 dies hàbils després de ser-li assignat el premi.

La persona participant haurà de poder demostrar, a sol·licitud de l’organització i en un termini raonable, que reuneix les condicions necessàries per ser mereixedora del premi. En cas contrari, des de l’organització poden desqualificar en qualsevol moment i/o retenir o retirar el premi que hagi obtingut.

6.- PREMI

El premi ofert per Preparats.cat consistirà en un pack de productes que conté una PlayStation 5 (PS5) Digital Edition, uns auriculars Pulse (color blanc), el joc FIFA 23 i una targeta regal de Play Station Store per valor de 50 €. Per poder fer efectiu el premi, la persona guanyadora haurà de facilitar-nos les seves dades personals (nom, cognoms, adreça postal i telèfon). En cas que qui guanyi sigui menor d’edat, sol·licitarem també una autorització dels seus tutors legals.

- El premi es recollirà en persona a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Carrer de la Sagrada Família, 7, 08500 Vic, Barcelona.

- En cas de no poder-se recollir el premi en persona, els costos de l’enviament aniran a càrrec del destinatari (persona guanyadora).

7.- NOTIFICACIÓ AL GUANYADOR

Coneguda la identitat dels guanyadors, 'Preparats, Llestos, Universitat' publicarà el nom de la persona guanyadora als perfils de les seves xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, els participants donen el seu consentiment per a què Preparats.cat publiqui el seu nom (o identitat de les seves xarxes socials o nom d'usuari de la web Preparats.cat) a les seves xarxes socials: Instagram, Youtube, Twitter, Facebook i TikTok.

8.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol de les persones participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin valides, la seva participació es consideraria nul·la i quedarien automàticament excloses del Sorteig perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest Sorteig. 

9.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Preparats.cat no assumeix la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pugui impedir la realització del Sorteig o el gaudiment total o parcial del premi.

10.- CESSIÓ DRETS D’IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL GUANYADOR

La persona guanyadora accepta que el seu nom d’usuari i foto de perfil públic a les seves xarxes socials es publiqui en perfils i altres llocs web de de l’organització per comunicar el guanyador de la promoció.

L’equip de Preparats.cat es posarà en contacte amb el guanyador en un període no superior a 10 dies hàbils a traves de la direcció de l’adreça electrònica o telèfon facilitats, als efectes de notificar formalment la consecució del Premi i acordar la data de satisfacció del mateix. En aquest sentit, Preparats.cat es reserva el dret a sol·licitar al guanyador que li proporcioni totes les dades personals que siguin raonablement necessàries per realitzar la satisfacció del premi. La negativa per part del guanyador a proporcionar aquestes dades personals, si aquest impossibilita de forma objectiva la posada a disposició del guanyador del premi atorgat, implicarà la pèrdua del dret al premi per part del guanyador, amb els efectes que es descriuen a continuació:

Transcorreguts 10 dies naturals des de la primera notificació per part de Preparats.cat a la persona guanyadora sense que Preparats.cat obtingui cap resposta a la mateixa per part d’aquesta, o bé si la persona guanyadora es negués a facilitar algunes dades personals sol·licitades, perdrà el seu dret a obtenir el premi.

Igualment, no tindrà dret a rebre el premi aquella persona guanyadora que no compleixi amb els requisits d’elegibilitat estipulats en aquestes bases.

La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició indispensable per poder accedir al premi atorgat al sorteig. Preparats.cat no es responsabilitza de la correcta satisfacció del premi en cas de que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. Qualsevol canvi en les dades del participant s’ha de notificar a l’Àrea de Màrqueting de la UVic-UCC a través del correu electrònic o telèfon (comunicacio@uvic.cat o al 93 886 12 22) amb la major brevetat possible a efectes de fer possible la correcta satisfacció del premi.

11.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la persona guanyadora ha de ser conscient que les seves dades personals són incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de gestionar l’entrega del premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat i Oblit mitjançant l’enviament d’un email a dpd@uvic.cat o bé mitjançant una carta dirigida a la següent direcció: C. Sagrada Família, 7 (08500 Vic) adjuntant en ambdós casos còpia d’un document identificatiu.

12.- MODIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ

Preparats.cat es reserva el dret de suspendre, modificar o ampliar aquestes bases promocionals en qualsevol moment, en la mesura que no perjudiqui o menyspreí els drets de les persones participants en el Sorteig.

La suspensió, modificació o ampliació del sorteig es comunicarà mitjançant avis a les pròpies pàgines de registre mencionades anteriorment i a les seves xarxes socials. Aquesta suspensió, modificació o ampliació no  donarà dret en cap cas a la reclamació per part dels actuals o potencials participants en el sorteig.

El simple fet de participar en el sorteig implica que la persona Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals.

13.- GENERAL

Si qualsevol clàusula o part d’una clàusula d’aquestes bases fos o esdevingués nul·la, il·legal o no aplicable, aquesta clàusula o part d’una clàusula s’entendria per no posada en les bases, sense afectar de cap forma a la validesa, legalitat o aplicabilitat de la resta de les bases.

En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes bases, el participant serà automàticament desqualificat del sorteig i passarà a no ser possible candidat a obtenir el premi que s’ofereix.

14.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb legislació espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència de les persones participants.

Aquestes bases estant publicades al web de Preparats.cat i disponibles a través de la URL https://preparats.cat/bases-legals-sorteig-ps5-2023 

Comparteix això:

Registra’t

Podràs accedir a tots els continguts del nostre web i rebràs puntualment informació per correu electrònic segons els teus interessos.

Condicions generals
CAPTCHA
7 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.